SPOR B – Vandløb2018-06-13T13:16:56+00:00

SPOR B – Vandløb

I vandløbssessionerne vil vi have fokus på samspillet mellem vandløb, regnvand og klima. Hvordan håndterer vi plejen og forvaltningen af vandløb med de øgede regnmængder, som skærper kravene til afledning af regnvand? Vi vil kigge nærmere på anbefalingerne til den nye vandløbslov, hvor vandløbene nu bliver bragt aktivt i spil som et vigtigt parameter i klimatilpasningsprojekter. Hvordan balancerer man som myndighed hensynet til klimatilpasninger i forhold til hensynet til både vandmiljø og vandafledning?

Og så er der mulighed for en cykeltur! Vandløbssporet byder på en klimarigtig cykel-ekskursion til Herning Kommunes nye, seks hektar store klimasø og de nærliggende vandløb, lige som vi skal se på håndteringen af et nyt, stort byggeri i et område med stigende grundvandsspejl.

Fokuspunkter i vandløbssessionerne:

 • Samspillet mellem vandløb, regnvand og klima
 • Ny vandløbslov – vandløb som værn mod klimaforandringer
 • Ændret natur – varmere vejr og ændrede regnmønstre skaber levesteder for nye arter
 • Havvandsstigninger og oversvømmelser ved vandløb langs kysterne
 • Cykel-ekskursion til blandt andet Herning Kommunes nye, rekreative klimasø i Lillelund Engpark (sammen md Grundvand & Drikkevand)

Vandløb og Verdensmål

Onsdag d. 6. juni

kl. 13.30 – 15.00

Klimaforandringernes indflydelse på vandløbenes naturindhold og artssammensætning

Klimaforandringerne betyder / kan betyde forandringer i artssammensætningen, herunder indvandring af ny arter og uddøen af andre. Nogle ny arter vil vi betragte som invasive / uønskede (sortlistede).

Forandringerne i nedbørsregimer betyder ændringer i vandføringen set over året. Mere vinternedbør og mindre sommernedbør. Vi kan forvente flere perioder med tørke og flere hændelser med ”monsterregn”/skybrud.

Hvilken betydning får det for vandløbskvaliteten (naturtyper og arter)?

Fokus på:

 • Hvilke forandringer kan vi forvente?
 • Hvilke forvaltningsprincipper skal lægges til grund fremover?
 • Hvilken biodiversitet sigter vi hen imod?
 • Hvilke arter naturtyper prioriterer vi, hvilke er uønskede og hvilke bekæmper vi?

v. Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen, Institut for Bioscience – Vandløbs- og ådalsøkologi,  Aarhus Universitet &

v. Miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund

v. Markedschef, Jan Jeppesen, Klimatilpasning, EnviDan 

kl. 15.45 – 17.15

Havstigninger og ændrede nedbørsregimer betyder, at afstrømningen fra vandløbene mod kystvandene i perioder kan medføre oversvømmelser pga. stuvning. Oversvømmelserne kan påvirke det åbne land men også byer og havneområder. En del løsninger går på at sikre de lavtliggende arealer ved at bygge diger ud mod havet (og evt. mod vandløbet) og forsyne disse med sluser.

Uanset om man lader stå til eller søger at sikre sig, så betyder det ændringer i vandløbene (fysik og naturindhold) og de vandløbsnære arealer.

Vil vi få ny brakke overgangsvande (estuarier) mellem vandløb og kystvandene og dermed ny ustabile levesteder for flora – fauna?

Sluser udgør potentielle og i mange tilfælde reelle hindringer for fauna / fiskepassage.

Fokus på:

 • Årsager til – og løsninger på oversvømmelserne.
 • Sluser og fiske/faunapassage
 • Ændringer i vandløbenes fysik og kvalitet, herunder ændringer i naturindholdet, som følge af stuvninger.

v. Kysttekniker Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet

v. Miljøkonsulent Kaare M. Ebert, Sportsfiskerforbundet

v. Ingeniør Paul Landsfeldt, Vejle Kommune 

Torsdag d. 7. juni

kl. 09.00 – 10.30

Den nuværende vandløbslov har været gældende siden 1983. Der har været nedsat et ekspertudvalg, der er kommet med anbefalinger til en ny lov.

Der er mulighed for ny formålsparagraf og tilhørende ændringer.

Væsentlige tilhørende afledte emner er:

 • Principper for vandløbsvedligeholdelse
 • Valg af regulativ – typer.
 • De kystnære dele af vandløbene
 • Tilføjelse af klimatilpasning i formålet med loven

Der fokuseres på ovennævnte emner.

v. Natur- og miljøchef Bjarne Svendsen, Køge Kommune

v. Civilingeniør M.Sc. Ph.D., Kristian Vestergaard, Aalborg Universitet 

kl. 11.00 – 15.00

Session B4 og B5 afvikles sammen med Session A4 og A5, Grund- og drikkevand

Vi cykler til destinationerne

Besøg hos Lillelund Engpark og Herning Kommunes nye, rekreative klimasø

Klimatilpasning og medfinansiering, stigende grundvandsspejl, vandløbsrestaurering, grødeskæring, miljømål og måling heraf (flora og fauna).

Fokus på:

 • synergier
 • helhedsorientering

– altså at en løsningsmodel / et projekt tilgodeser flere hensyn. Eks. klimatilpasning, vandløbskvalitet, rekreation, sundhed, naturtyper mv. Og at projekterne sammen med andre tiltag medvirker til helhedsorienterede forvaltning af vandløbssystemer.

v. Kommunale (lokale) vandløbsforvaltere

kl. 11.00 – 15.00

Session B4 og B5 afvikles sammen med Session A4 og A5, Grund- og drikkevand

Vi cykler til destinationerne

Besøg hos Lillelund Engpark og Herning Kommunes nye, rekreative klimasø

Klimatilpasning og medfinansiering, stigende grundvandsspejl, vandløbsrestaurering, grødeskæring, miljømål og måling heraf (flora og fauna).

Fokus på:

 • synergier
 • helhedsorientering

– altså at en løsningsmodel / et projekt tilgodeser flere hensyn. Eks. klimatilpasning, vandløbskvalitet, rekreation, sundhed, naturtyper mv. Og at projekterne sammen med andre tiltag medvirker til helhedsorienterede forvaltning af vandløbssystemer.

v. Kommunale (lokale) vandløbsforvaltere

Medvirkende