SPOR E – Spildevand2018-05-22T13:28:19+00:00

Spor E – Spildevand

I spildevandssessionerne vil vi favne fremtidens udfordringer og bæredygtige løsninger på spildevandssiden bredt. Med en revideret spildevandsvejledning (ikke endelig p.t.) og en ny vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter har vi fået nye redskaber. Hvad er nyt? Og hvordan hænger de to vejledninger sammen?

Vi gør status på mikroplast og ser på problemets omfang, både i Danmark og internationalt. Herudover ser vi nærmere på den nye spildevandsbekendtgørelses muligheder for at kommuner kan anmode et spildevandsforsyningsselskab om at udarbejde et kort over oversvømmelser. Hvornår har man som kommune sikret sig godt nok mod oversvømmelser som følge af klimaforandringer?

Lægemidler og resistente bakterier i spildevand har været i fokus de sidste år. Som udgangspunkt bør lokal rensning af hospitalsspildevand etableres. Opgradering af kommunal rensning med efterpolering til fjernelse af miljøfremmede stoffer kan dog i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt.

Fokuspunkter i spildevandssessionerne:

  • Hvordan minimeres (økonomisk) skade på grund af oversvømmelser. Hvornår er man som kommune erstatningspligtig?
  • Lægemidler og resistente bakterier – situationsbestemte løsninger
  • Ekskursion til Herning Vand, som blandt andet præsenterer vandbesparende muligheder
  • Krav til spildevandstilladelser på grund af bedste tilgængelige teknologi (BAT) i BREF-noter
  • Mindre feminisering af hanørreder på grund af forbedret spildevandsrensning i det åbne land
  • Mikroplast – hvor udbredt er det? Hvilke krav kan vi stille?

Spor E – Spildevand

Samlet program for Spildevand

Onsdag d. 6. juni

kl. 13.30 – 15.00

Der er kommet en Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og Spildevandsvejledningen er blevet revideret (ikke endelig p.t.). Hvad er nyt, hvordan hænger de to vejledninger sammen og hvordan skal de håndteres ved udarbejdelse af spildevandstilladelser. Hvad indebærer kravene om opsporing af kilder til forurenende stoffer og revidering af gældende godkendelser og tilladelser (§ 9 i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter).

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

v. afdelingsleder Steen Pedersen giver Miljøstyrelsens indlæg om vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Den nye spildevandsvejledning

v. juridisk specialkonsulent Tina Strand Auken og konsulent Mogens Brandt Kaasgaard, begge Vandforsyning, Miljøstyrelsen, giver styrelsens indlæg om den nye spildevandsvejledning.

Mikroplast

I de senere år er man blevet opmærksom på problemet omkring udledningen af mikroplast til havet. I oplægget præsenteres status for problemets omfang i Danmark og internationalt (overfladevand, spildevand og spildevandsslam), hvor langt er vi kommet i forhold til at kunne måle på mikroplast, kilder til mikroplast, forventninger til fremtiden, renseteknologier og BAT.

v. Seniorprojektleder, Civilingeniør, Ph.D., Hanne Løkkegaard, Teknologisk Institut, Bio- og Miljøteknologi, Life Science

kl. 15.45 – 17.15

3 udviklingsprojekter hos Herning Vand

Herning Vand præsenterer tre udviklingsprojekter under besøget:

  • etablering af fjernaflæste drikkevandsmålere hos kunder og digitaliserede vandrør, som kan betyde sparet vand og vandværkets udgifter,
  • forbedring af mikrobiologien i sandfiltre for at fjerne pesticider i drikkevand og
  • fjernelse af lægemidler på offentlige renseanlæg ved flere biologiske behandlinger med specialiserede bakterier.

v. adm. direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand

Torsdag d. 7. juni

kl. 09.00 – 10.30

Klimatilpasning og befæstelse

På grund af klimaændringer regner det mere i dag end tidligere. Samtidig fortættes boligmassen og befæstelsen i byområder. Det øger presset på regnvands- og fælleskloakkerne i byen.

Hvad gør vi som myndighed? I Glostrup Kommune begrænses mængden af regnvand  i kloaksystemet ved at regulere, hvor meget regnvand man må aflede direkte fra den enkelte matrikel til den offentlige kloak.

Reguleringen sker via tilslutningstilladelser til offentlig kloak, som vi giver til nybyggeri samt til- og ombygninger, der kræver byggetilladelse. Krav til tilbageholdelse af regnvand fastsætter vi ud fra matriklens befæstelsesgrad og arealanvendelse (baseret på kendelser af den tidligere Landvæsenskommission).

v. miljømedarbejder Mette Retz Larsen og miljømedarbejder Janne Foghmar, Glostrup Kommune

Klima krav til oversvømmelse

Ved ekstrem regn, stormflod og oversvømmelse af vandløb kan der opstå (økonomisk) skade. Spørgsmålet er, hvordan skaden kan minimeres. IDA spildevandskomite, KL og DANVA har sammen udarbejdet en metode til at opstille et beslutningsgrundlag for valg af serviceniveau for regnvand på terræn.

Ifølge den nye spildevandsbekendtgørelse kan kommuner anmode et spildevandsforsyningsselskab om at lave kort over oversvømmelser som følge af regnvand. De kan kombineres med udarbejdede kort over oversvømmelser som følge af havvand, grundvand og vandløb.

“Hvornår har kommuner gjort et stykke arbejde, som er godt nok og hvordan kan krav om erstatning i fremtiden undgås?”

v. Rådgiver Birgit Krogh Paludan, www.birgitpaludan.dk

kl. 11.00 – 12.30

Lægemidler og resistente bakterier – situationsbestemte løsninger til begrænsning af udledninger til vandmiljøet

Spildevand fra punktkilder (industrier og fx hospitaler) renses lokalt, da den danske spildevandsregulering er baseret på forebyggelse af forurening ved kilden, brug af bedste tilgængelige teknik (BAT) og forureneren-betaler-princippet.

Samtidigt er det rensningsteknisk mest optimalt at fjerne forurenende stoffer inden spildevandet blandes sammen med andet spildevand. Endvidere tages der ved kildetilgangen hensyn til at spildevandsslammet kan anvendes som jordforbedringsmiddel og at eventuelle kloakoverløb ikke spreder farlige kemiske stoffer.

En del miljøfremmede forurenende stoffer stammer dog fra husholdningerne og derfor kan opgradering af kommunal rensning med efterpolering til fjernelse af disse miljøfremmede stoffer være hensigtsmæssig. Hvor sådanne løsninger kan prioriteres afhænger af den konkrete situation.

v. projektleder Ulf Nielsen, DHI

Krav til overfladevand fra metalskrotoplag

En midlertidig faggruppe har i Envina regi udarbejdet et udkast til et paradigme til spildevandsafgørelser til metalskrotvirksomheder og et excelregneark til beregning af grænseværdier.

Paradigmet og excelregnearket præsenteres og efterfølgende er der en workshop hvor deltagere kan afprøve excelarket.

Deltagere skal tage en bærbare computer med. Excelregnearket kan downloades fra www.spildevandsinfo.dk (brancher – Skrotpladser).

v. miljøsagsbehandler Jurjen de Boer, Køge Kommune

kl. 13.30 – 15.00

BAT– konklusioner og krav til spildevand

Myndigheder skal tage hensyn til krav til bedste tilgængelige teknologi (BAT) som beskrevet i de europæiske BREF dokumenter. Hvilke krav skal myndighederne stille og hvilke krav er vejledende? Hvad er anderledes i forhold til kravene, som bør stilles ifølge den danske vejledning om industrispildevand? Hvilke BAT-konklusioner er relevante for Danmark og er BREF-dokumentet  om Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, CWW) generelt brugbar/vejledende i forhold til alle typer af kemiske virksomheder?

v. AC-Specialkonsulent Birgitte Holm Christensen, Erhverv, Miljøstyrelsen

Ørredundersøgelse

Præsentation af SDUs undersøgelse, relevant i forbindelse med kommunale påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Ingeniøren 24. nov. 2017:

”I begyndelsen af 2000’erne målte forskerne på Syddansk Universitet, SDU, udbredt feminisering blandt nogle bækørred-hanner i fynske vandløb.”

”I dag er den feminisering af hanfisk væk, viser ny forskning fra SDU. Forklaringen er ifølge forskerne, at der de seneste år er kommet en langt bedre spildevandsrensning fra ejendomme ude på landet”.

v. Adjunkt, Ph.d. i biologi Jane Ebsen Morthorst, Syddansk Universitet

Medvirkende