SPOR F – Natur2018-06-04T11:23:48+00:00

Spor F – Natur

På natursporet tager vi udgangspunkt i FNs verdensmål ”Livet på Land” med hovedfokus på biodiversitet. Hvordan vender vi tilbagegangen af biodiversitet i den danske natur? Skal vi lave målrettet naturpleje for at fremme en mere mangfoldig natur eller skal vi tværtimod lade naturen passe sig selv?

Vi skal kigge nærmere på Naturpakken.  Som en del af den vil Naturstyrelsen i de kommende år udlægge ekstra 13.300 hektar biodiversitetsskov. Naturpakken åbner også for muligheden for at etablere ny natur som erstatning for eksisterende natur. Hvordan og hvor hurtigt kan det foregå? Kan processen med at sikre biodiversitet i ny, tør natur forceres i forhold til de 50-100 år, som er hovedreglen?

Sammen med Landbrugssporet skal vi høre mere om naturpleje på den lysåbne natur. Kommuner og stat har brug for landmændene, og landmændene har brug for fornuftige rammebetingelser. Er rammerne gode nok og understøtter de målene? Det belyses bl.a. i et nyt LIFE-projekt.

Fokuspunkter i natursessionerne:

  • FNs mål og biodiversitet – hvordan bruger vi biodiversitet i den daglige naturforvaltning?
  • Naturpakken – ny natur og erstatningsnatur
  • Landmanden som naturforvalter. Fælles session med Landbrugssporet
  • Staten udlægger 13.300 hektar biodiversitetsskov. Skal naturen passe sig selv eller hjælpes?
  • Ekskursion til bynært areal med fokus på biodiversitet

Natur og Verdensmål ‘Livet på land’

Onsdag d. 6 juni

kl. 13.30 – 15.00

Sessionens oplæg handler om koblingen mellem verdensmålene og den danske naturforvaltning. Hvordan kommer vi fra de overordnede mål og til i praksis at sikre biodiversiteten?

Fra FNs Verdensmål til danske mål for naturtilstanden

Hvordan kan FNs Verdensmål omsættes til danske mål for naturtilstanden? Hvilke tanker ligger til grund, og hvordan har man udvalgt parametrene?

Oplægget foregår op engelsk

v. Head of Section Tim Christophersen, UN Environment

Aichi-biodiversitetsmål

Aichi-biodiversitetsmålene er tiltrådt af 192 lande i 2010. Hvad går de ud på, hvordan går det med disse mål, og hvordan hænger de sammen med bæredygtighedsmålene?

v.Chefkonsulent Annette Samuelsen, Miljøstyrelsen

Biodiversitetsmålene omsat i kommunal praksis?

Hvordan kan man arbejde politisk og praktisk med biodiversitet i en kommune? Hvordan får man omsat nogle floromvundne vendinger i kommuneplanen til en politisk prioriteret praksis i kommunens naturteam?

Det grønne regnskab

v. Biolog Louise Berg Hansen, Herning Kommune

kl. 15.45 – 17.15

Sessionens oplæg handler om, hvordan vi skaber mere biodiversitet i de danske skove. Hvad bliver der gjort – bl.a. fra statens side med udlæg af urørt skov – hvad kan vi ellers gøre, og hvad kan kommunerne bidrage med?

Vildere skove med rigere skovnatur

Gennem de sidste 30 år har der været mange initiativer for at fremme naturen i skovene. Miljøstyrelsen har kortlagt naturmæssigt særligt værdifuld skov i statslige og kommunale skove.

Hvordan er det gjort?

Hvad kan kommunerne bruge det til?

Hvor er naturen i de kommunale skove?

v. Forstkandidat Kristian Kvist, ansat i Miljøstyrelsen og har arbejdet med skove i mange år.

Mere skov i Naturpakken

Regeringen vil med Naturpakken udlægge 13.300 ha biodiversitetsskov hos staten.

Hvad er Naturstyrelsens grundlag for udpegningen, hvilke tiltag iværksættes og hvilke forventninger har man til effekten? (retningslinjer, handleplaner, driftstillæg – mikrohabitat-kataloget)

v. phD Erik Buchwald,  Naturstyrelsen

Paradigmeskift i forvaltningen af Danmarks natur

Er statens udlæg af 13.300 ha biodiversitetsskov det, man kan drømme om eller skal der mere til? Skal kommunerne bare holde fingrene fra naturen og lade den passe sig selv?

v. Forfatter og foredragsholder Rune Engelbreth Larsen

Torsdag d. 7. juni

kl. 09.00-10.30

Fælles session med Landbrug G3

Sessionens oplæg handler om samspillet mellem kommuner/staten, som ønsker pleje af naturarealer, og landmændene, som udfører plejen. Hvilke problemstillinger er der, og hvordan kan de løses?

Definition af natur pleje og krav til naturplejeren

Hvad er god naturpleje (på forskellige biotoper) og hvilke krav stiller det til en god naturplejer?

Hvordan fungerer støtteordningerne – hvor fremmer eller modarbejder de formålet?

Hvilke løsninger arbejdes der med i LIFE-projektet ”landmanden som naturforvalter”? / Hvordan kan projektet fremme naturplejen?

v. biolog Annita Svendsen,  Naturstyrelsen Fyn og biolog Hanne Stadsgaard Jensen, Viborg Kommune – tilknyttet ”landmanden som naturforvalter”

God økonomi i naturplejen og krav til udlejeren

Hvordan skabes der god økonomi i naturplejen? Hvilke plejekrav kan og skal en offentlig udlejer stille til forpagteren? Hvordan fungerer støtteordningerne – hvor fremmer eller modarbejder de formålet?

Hvilke løsninger arbejdes der med i LIFE-projektet ”landmanden som naturforvalter”? / Hvordan kan projektet fremme naturplejeøkonomien?

v. landbrugskonsulent Christina W. Kærsgaard, AgriNord

Case: Praktiske løsninger omkring naturpleje af lysåbne arealer i Vejle Kommune

Hvad gør kommunen og hvad gør landmanden for at få kabalen til at gå op til fordel for begge parter?

v. miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune og landmand & naturplejer Michael Kjerkegaard, Vejle

kl. 11.00 – 12.30

Sessionens oplæg handler om erfaringerne med at skabe ny natur med særlig fokus på den lysåbne natur. Der kan være ny lovgivning på vej om erstatningsnatur. Er erstatningsnatur, udsåning af frø og reintroduktion af arter positive bidrag til biodiversiteten?

Erstatningsnatur og ny natur

Som en del af Naturpakken er der lavet en redegørelse om erstatningsnatur og etablering af ny natur. Få overblik over erfaringerne med at (gen)skabe ny natur. Er erstatningsnatur en god eller en nødvendig vej at gå i naturforvaltningen?

v.  ph.D Bettina Nygaard, forsker ved DCE, Aarhus Universitet

Cases fra Vejle Kommune med aktiv naturbeskyttelse

Eksempler på aktive tiltag til naturbeskyttelse og naturudvikling i forbindelse med dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven. Ligner det princippet om erstatningsnatur, eller er det intelligent naturarbejde.

v. Projektleder Bo Levesen, Vejle Kommune

Udsåning af vilde planter og reintroduktion af dyrearter

Er det en hjælpende hånd eller tivolisering af naturen?

I hvilke situationer giver det mening og hvilke krav skal være opfyldt?

v. Biolog Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening

kl. 13.30 – 15.00

Ekskursion

Bynær biodiversitet i Løvbakke Dyrehave

Ekskursionen handler om forvaltning af biodiversitet på et areal med dyrehave, ejet af Herning Kommune. Hvordan øger man biodiversiteten i et område og hvordan måler man biodiversitet?

Efter en kort bustur går vi en varieret tur gennem skov, hede, overdrev, gamle ege og væltede træer.
Helårsgræsning med dåvildt, møgbiller og en rådneplads for døde vilde dyr (!) bidrager til biodiversiteten.

v. Biolog Louise Berg Hansen, Herning Kommune og naturvejleder Karen Louise Smidth, Herning Kommune

Medvirkende