SPOR G – Landbrug2018-06-15T10:00:35+00:00

Spor G – Landbrug

På landbrugssessionerne vil vi med flere indgangsvinkler dykke ned i de forskellige aspekter af landbrugets miljømæssige påvirkninger. Blandt andet vil professor Stiig Markager give en status over havmiljøets tilstand. Der gror i øjeblikket mange, interessante og innovative idéer inden for landbrugssektoren – fra teknologier på vej ind på teknologilisten til mobile svinestalde og landmanden som naturforvalter.

Hvordan håndterer vi som myndighed at understøtte og fremme nye miljø- og klimatiltag, når rammerne i lovgivningen ikke er indrettet til dem? Eller når tilskudsordningerne ikke indeholder de rette incitamenter?

Herudover skal vi på landbrugssporet også opleve faglig direktør for Bæredygtigt Landbrug Jørgen Evald Jensen og formand for Økologisk Landsforening Per Kølster debattere fordelene og ulemperne ved økologi.

Fokuspunkter i landbrugssessionerne:

  • Husdyrvejledningen, Helpdesk og Husdyrfon
  • Status for havmiljøet og potentialet for den målrettede regulering.
  • Landmanden som naturforvalter – fælles session med Natursporet.
  • Økologi og miljø, hvad er op og ned i debatten?
  • Regulering af nye staldsystemer og baggrund for teknologilisten.

Landbrug og Verdensmål

Onsdag d. 6. juni

kl. 13.30 – kl. 15.00

Miljøstyrelsen fortæller om arbejdet omkring husdyrvejledningen

Miljøstyrelsen fortæller om husdyrvejledningens tilblivelse fra udkast over høringssvar til endelig vejledning. Derudover får vi et indblik i hvor mange mennesker, der typisk er involverede når der udarbejdes et helpdesksvar og endelig vil der være live husdyrfon hvor miljøstyrelsen svarer på spørgsmål fra salen (for at vi alle får mest ud af denne seance, bedes du på forhånd sende dit spørgsmål til mikcp@herning,dk, og være klar på at stille spørgsmålet i plenum under sessionen)

v. Agronom Anette Dodensig, specialist Erik Nikolaj Lerche Christiansen og agronom Anita Carøe Henningsen, Miljøstyrelsen

kl. 15.45 – 17.15

Industri, innovation og infrastruktur

Kan nye staldsystemer, teknikker og produktionsformer medvirke til at den enkelte landmand får en bedre økonomi samtidig med, at de bidrager til en mere miljøvenlig produktion og med færre gener?

Sessionens indlæg vil have fokus på nye staldsystemer, teknikker og produktionsformer inden for landbruget og hvorledes de kan medvirke til at bidrage til et bedre miljø. Teknologilisten styrer om de må anvendes i miljøgodkendelses sammenhæng, hvorfor den også vil blive behandlet.

Nye staldsystemer

Mobile stalde. Eksempler på anlæg. Hvordan håndhæves der og skal der ske tilladelse eller godkendelse?

v. AC-Fuldmægtig Ditte Eskjær, Miljøstyrelsen

Sagsbehandling  ved lugtbegrænsende foranstaltninger i stalde

Godkendelse og håndhævelse ved anvendelse af lugtbegrænsende teknikker og anvendelse af OML. Omhandlende hvilke tiltag der kan indgå i beregningerne og relationen til teknologilisten.

v. projektleder Peter Nygaard, NIRAS

Teknologilisten

Kriterier og baggrund for teknologier på listen. Hvordan der foretages ændringer i listen.

v. specialist Erik Nikolaj Lerche Christiansen, Miljøstyrelsen

Torsdag d. 7. juni

kl. 09.00 – 10.30

Sessionen afholdes sammen med Natursporet, F3

Sessionens oplæg handler om samspillet mellem kommuner/staten, som ønsker pleje af naturarealer, og landmændene, som udfører plejen. Hvilke problemstillinger er der, og hvordan kan de løses?

Definition af natur pleje og krav til naturplejeren

Hvad er god naturpleje (på forskellige biotoper) og hvilke krav stiller det til en god naturplejer?

Hvordan fungerer støtteordningerne – hvor fremmer eller modarbejder de formålet?

Hvilke løsninger arbejdes der med i LIFE-projektet ”landmanden som naturforvalter”? / Hvordan kan projektet fremme naturplejen?

v. biolog Annita Svendsen,  Naturstyrelsen Fyn og biolog Hanne Stadsgaard Jensen, Viborg Kommune – tilknyttet ”landmanden som naturforvalter”

God økonomi i naturplejen og krav til udlejeren

Hvordan skabes der god økonomi i naturplejen? Hvilke plejekrav kan og skal en offentlig udlejer stille til forpagteren? Hvordan fungerer støtteordningerne – hvor fremmer eller modarbejder de formålet?

Hvilke løsninger arbejdes der med i LIFE-projektet ”landmanden som naturforvalter”? / Hvordan kan projektet fremme naturplejeøkonomien?

v. landbrugskonsulent Christina W. Kærsgaard, AgriNord

Case: Praktiske løsninger omkring naturpleje af lysåbne arealer i Vejle Kommune

Hvad gør kommunen og hvad gør landmanden for at få kabalen til at gå op til fordel for begge parter?

v. miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune og landmand & naturplejer Michael Kjerkegaard, Vejle

kl. 11.00 – 12.30

Ansvarligt forbrug og produktion

Økologi, dilemmaet mellem dyrevelfærd og miljø/miljøpåvirkning ved økologisk produktion

Den økologiske myte

v. faglig direktør Jørgen Evald Jensen,  Bæredygtigt landbrug

Økologiens dilemma

v. Formand Per Kølster, Økologisk Landsforening

kl. 13.30 – 15.00

Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer

Havet som rammevilkår for dansk landbrug under FNs verdensmål

Redegørelse for den nuværende status for havmiljøet, herunder udledningerne af N og P, samt potentialet for den målrettede regulering nu og i fremtiden.

v. Professor Stiig Markager, Institut for Bioscience – Marin biodiversitet og eksperimentel økologi, Aarhus Universitet

Et tilbageblik på tilblivelsen af ordningen med oplandskonsulenter, herunder med eksempel på processen og praktikken med at få etableret et vådområde.

v. Miljøkonsulent Anders Lehnhardt, Landbo Limfjord

Medvirkende